Nina Zdanovich

Nina Zdanovich

senior lecturer of Department

Department

Department of Tourism, Nature Management and Game Management

Contact details

 +375 17 226 05 03

 ninazdan59@belstu.by

 Ulyanovskaya St. 33, 121 - 2 d.

Research interests:

 • material culture of Belarus of the XIV-XVIII centuries. Published a monograph “Belarusian glazed ceramics of the XIV-XVIII centuries” (co-authored), “Tiles production in Belarus (based on the materials of Polotsk tiles)”, 2 monographs and over 40 articles, devoted to ceramics of separate Belarusian towns and castles;
 •  traditional culture of Belarus (material and spiritual), its preservation and adaptation to modern realities and its use in the educational process. The main provisions are covered in the article “Resource potential of the traditional culture of Belarus”. 
 •   monuments of Belarusian culture and their inclusion in the excursion and tourist activities. 2 study guides are devoted to the topic, “Artwork and its analysis method (architecture, painting, sculpture)” (co-authored) and “Technology and organization of tour services”. 

Teaching​:

 • Technology and organization of tour services;
 • Excursion
 • Ethnographic tourism resources

List of publications​: 

 • Здановіч Н.І. Бытавая кераміка: тэхналогія і марфалогія. У кн.: Школа музейных кансерватараў: бытавая кераміка, этнаграфічны тэкстыль. Навукова метадычнае выданне. — Мн.: Бел. ІПК, 2005. С.6-20.
 • Здановіч Н.І. Вытокі фарміравання нацыянальных і рэгіянальных традыцый керамічнай вытворчасці на Беларусі // Праблемы сучаснай антарпалогіі: актуальныя праблемы і практыка. Матэрыялы I Рэспубліканскай навукова-практычнай канферэнцыі. Частка I. - Мн., 2001. С. 21-25.
 • Здановіч Н.І. Да пытання аб генезісе і развіцці паліванай керамікі на Беларусі ў перыяд сярэднявечча// Весці БДПУ. -1997, № 2. С. 41-48.
 • Здановіч Н.І. Гармонія пластыкі і. дэкору /старажытны керамічны посуд : асартымент, форма, аздоба/ //Мастацтва Беларусі. -1986,' №1. - С. 57-60.
 • Здановіч Н.І. Гратэскавае люстэрка кафлярства //Мастацтва. 2001, №1. - С. 47-50.
 • Здановіч Н. Замкавая кераміка як адлюстраванне шляхецкай культуры Беларусі //Матэрыяльная і духоўная культура замкаў Беларусі: Матэрыялы навук. канф. (30 мая 2003 г., г.п. Мір Карэл.р-на Гродзен. вобл.). - Мн., 2003. С. 82-94.
 • 3дановіч Н.І. Кафлярства ў Беларусі (на матэрыяле калекцыі полацкай кафлі): метад. дапам. - Мн.: БДПУ, 2005. - 102 с.
 • 3данович Н. И. К вопросу об использовании керамики в формировании традиционного интерьера агроусадеб // Университетский спорт в современном образовательном социуме. Международная научно-практическая конференция 23–24 апреля 2015 г. В четырех частях. Часть 4. Инновационные технологии в сфере туризма, гостеприимства, рекреации и экскурсоведения. – Минск, БГУФК, 2015. С. 66–70.
 • Здановіч Н.І. Кераміка Быхава: рэгіянальныя традыцыі і спецыфіка // Матэрыялы па археалогіі Беларусі: Навук. збор. - Мн.: “ННАЦ імя Ф.Скарыны”, 2003 — № 7. С. 138-147.
 • 3дановіч Н. Керамічныя традыцыі Падняпроўя ў XII - XVIII стст. //Школа музейных кансерватараў 2005-2006. Бюлетэнь. Мінск, БДІПК, друк. “Транстэкс”, 2006. С. 9-17.
 • Здановіч Н. І. Некаторыя аспекты тэхналогіі вырабу познесярэднявечнага посуду Беларусі // Вести БГТУ, 2015, №1 (174) (Лесное хозяйство).– С. 252-255.
 • 3дановіч Н.І. Посуд у побытавай культуры шляхты і мяшчан (паводле пісьмовых крыніц XVI—XVIII ст) // Мастацкая спадчына Нясвіжа: Матэрыялы міжнароднай навуковай канферэнцыі, Нясвіж, 14 мая 2005 г.: У рамках X Беларускага фестывалю камернай музыкі. - Нясвіж: 2005. С. 107-114.
 • 3дановіч Н.І. Раскопкі старажытнага Слоніма //Слонімшчына вачыма навукоўцаў і краязнаўцаў: Матэрыялы рэгіянальнай гісторыка-краязнаўчай канферэнцыі, прысвечанай 750-годдзю Слоніма і 70-годдзю заснавання Слонімскага раённага краязнаўчага музея ім. І.І.Стаброўскага. - Слонім. Друк., 2002. - 392с. С. 19-23.
 • 3дановіч Н.І. Роля магнацтва ў развіцці матэрыяльнай культуры Беларусі // Беларускае Асветніцтва. Вопыт тысячагоддзя. Матэрыялы міжнароднага кангрэса. Мн.,1998. Кн. 1. С. 128—131.
 • 3дановіч Н.І. Рухомае ў нерухомым (дынамічныя вобразы ў беларускім кафлярстве) // 36. Традыцыйная фізічная культура беларусаў: гісторыя, тэорыя, практыка. Матэрыялы II Рэспубліканскай канферэнцыі па праблемах традыцыйнай фізічнай культуры беларусаў. Мн., 1999. С.52-58.
 • 3данович, Н.І. Технология и организация экскурсионных услуг: пособие для студентов / Н.И. Зданович. – Минск: БГТУ, 2014. – 150 с.
 • Здановіч Н.І. Хараство старажытнага посуду // Мастацтва Беларусі,-1989, №8. С.70.
 • Здановіч Н.І. Чалавек і сусвет праз прызму керамічнай формы / Традыцыі і сучасны стан культуры і мастацтваў : Матэрыялы V Міжнароднай навукова-практычнай канферэнцыі (20–21 лістапада 2014 года, г. Мінск).Мінск: «Права i эканомiка», 2014. С. 478-480.
 • Вараб’ёва В., Здановіч Н. Традыцыйная абрадавая культура як фактар нацыянальнай ідэнтыфікацыі // Фалькларыстычныя даследаванні: Кантэкст Тыпалогія. Сувязі: зб.навук. арт. Вып. 12/ пад навук.рэд.Т.В. Лук’янавай, С.В. Шамякінай; уклад.В.В.Прыемка; БДУ. – Мінск: Права і эканоміка, 2015. С. 38-42.
 • Ганецкая I., Здановіч Н. Дэкаратыўная кераміка // Зб.Час, помнікі, людзі: Памяці рэпрэсаваных археолагаў. Тэз. дакл. канф.-Мінск, 1993.-С.27-30.
 • Ганецкая I., Здановіч Н., Трусаў А.А. Вытокі беларускага фаянсу// Мастацтва Беларусі,- 1988, №6. С. 59-61.
 • Зданович Н. И., Каплич В. М. , Шапорова Я. А. Концепция проектируемой экологической тропы «Сказка негорельского леса»/ Вести БГТУ, 2015, №1 (174) (Лесное хозяйство). – С. 256-259.
 • 3дановіч Н.І., Краўцэвіч А.К., Трусаў А.А. Матэрыяльная культура Міра і Мірскага замка/ Мінск : Навука і тэхніка, 1994.-152 с.
 • 3дановіч Н., Собаль В. Ляпілі мінскія ганчары // Мастацтва Беларусь. -1990, № 8.-С.75.
 • 3дановіч Н.І., Трусаў А.А. Беларуская паліваная кераміка ХІ-ХУІІІ ст.ст. -Мінск :Навука і тэхніка,1993.- 183 с.
 • 3дановіч Н.І., Трусаў А.А. Мсціслаўскі посуд ХУ-ХІХ стст. //36. Помнікі культуры : Новыя адкрыцці.-Мінск : Навука і тэхніка,1985.-С. 195-201.
 • Здановіч Н.І., Курыленка Г.М. Мастацкі твор: методыка аналізу (архітэктура, жывапіс, скульптура). Вучэбна-метадычны дапаможнік. Мінск 2009.
 • Макушнікаў А.А., Здановіч Н.І. Бытавая кераміка Чачэрска ( па матэрыялах раскопак 1981—82 гг.) //Весці АН БССР. Сер. грам. Навук. — 1985, № 1. С. 67-73.
 • Трусаў А.А., Собаль В.Е., Здановіч Н.І. Стары замак у Гродне XI—XVIII стст.; Гіст.- археалагічны нарыс. — Мінск: Навука і тэхніка, 1993,- 152 с.
 • Шапорова Я.А., Зданович Н.И., Каплич В.М. Проектируемая экологическая тропа «Сказка Негорельского леса» как пример образовательной технологии в сфере туризма //Университетский спорт в современном образовательном социуме. Международная научно-практическая конференция 23–24 апреля 2015 г. В четырех частях. Часть 4. Инновационные технологии в сфере туризма, гостеприимства, рекреации и экскурсоведения. – Минск, БГУФК, 2015. С. 199–203.